Privacy en overige

Privacy-regels.
Met uw gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan overeenkomstig de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) waarin ondermeer gevraagd wordt om persoonlijke gegevens veilig op te bergen, zodat niemand anders dan u en ik deze ter inzage hebben. Uiteraard is er sprake van beroepsgeheim.
Bij informatie-uitwisseling met derden zal ik u op de hoogte brengen en waar nodig om uw schriftelijke toestemming vragen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zal ik daarover met u in gesprek gaan, met het doel om samen op zoek te gaan naar specialistische hulp.
Zelf kunt u in dat geval ook hulp aanvragen bij Veilig Thuis Midden Brabant. Telefoonnummer: 013-7516789

Klacht- en tuchtcommissie.
Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten.
De WKKGZ is een geschilleninstantie en staat voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg.
Mijn CAM registratie nummer is 1907352
Registratienummer VIVĀ  is 1907352A

VIV logo